Nieuws

Duurzame inzetbaarheid in de sector bos en natuur

In opdracht van de sectorcommissie Bos en Natuur heeft onderzoeksbureau de Beleidsonderzoekers een sectoranalyse uitgevoerd naar duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector bos en natuur. Het vakblad heeft hier aandacht aan besteed. Dit artikel geeft een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek: wat wordt al gedaan en welke initiatieven kunnen worden opgepakt om duurzame inzetbaarheid verder te vergroten?

Handelingsperspectieven voor duurzame inzetbaarheid in de Bos en Natuursector

Verdiepend vervolgonderzoek Duurzame inzetbaarheid

Achtergrond en aanleiding voor het onderzoek

Het werk in bos en natuur verandert. Dit geldt niet alleen voor de bosbouw, maar ook voor Natuurmonumenten en de Landschappen. Verandering van klimaat en weer brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. De maatschappelijke milieudiscussie wordt breder en heftiger. Criminaliteit neemt toe, bezoekers hebben steeds vaker een ‘kort lontje’. Werken met vrijwilligers vraagt om andere competenties en een andere werkorganisatie. Nieuwe technologieën vragen om nieuwe kennis en vaardigheden. De vraag naar hout neemt af, wat invloed heeft op de werkgelegenheid in de bosbouw. Vergrijzing en arbeidsmarktkrapte komen daar nog eens bij. Waar subsidies in het spel zijn wordt commercieel werken steeds belangrijker. Het is voor de sector van essentieel belang rekening te houden met de effecten van deze ontwikkelingen. Niets doen is geen optie. Investeren in de werknemers en in de kwaliteit van de arbeid is cruciaal voor de continuïteit van de sector.

In het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is er een analyse uitgevoerd naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector en hoe het is gesteld met de kwaliteit van arbeid in de sector bos en natuur. Cao-partijen hebben behoefte aan vervolgonderzoek omdat er onvoldoende kennis aanwezig is over fysieke en psychische belasting van uitvoerende medewerkers in de branche. Specifiek is er weinig bekend over de duurzame inzetbaarheid van dit type medewerkers en de mogelijkheid tot bevordering daarvan bij de kleinere organisaties in de sector. Ook hebben cao-partijen behoefte aan inzicht in de factoren die positief bij kunnen dragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een fysiek of psychisch belastend beroep. Dit vraagt om een verdiepende analyse van de functies die belastend zijn en een overzicht van concrete handelingsperspectieven.

Doel- en vraagstelling van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is te komen tot concrete maatregelen en handelingsperspectieven voor de korte en middellange termijn. Deze maatregelen en handelingsperspectieven moeten zich nadrukkelijk richten op functies en beroepen met een fysiek of psychisch zware belasting. Bij de totstandkoming van het advies wordt er ook nadrukkelijk rekening gehouden met de kleinere bedrijven in de branche.

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.

1) Hoe vergroot je duurzame inzetbaarheid vanuit het perspectief van mentaal en fysiek zware beroepen in kleine organisaties (1 tot 25 werknemers)?

2) Hoe kunnen nieuwe technieken en technologieën ingezet worden om de duurzame inzetbaarheid bij fysiek zware beroepen in de sector te vergroten?

3) Hoe kunnen uitvoerende functies worden samengesteld, zodat monotone bewegingen worden gereduceerd en taakafwisseling wordt gestimuleerd

4) Hoe vergroot je de bereidheid voor een leven lang leren en hoe interesseer je praktisch (in het rapport staat lager geschoold) geschoolde werknemers voor het volgen van opleidingen?

5) Hoe kan een sector brede arbeidspool worden vormgegeven, waarbij vraag en aanbod van in te vullen functies en kandidaten samenkomen om zo mobiliteit binnen de sector te faciliteren.

De resultaten van dit onderzoek geven een beeld van concrete maatregelen die (kleine) werkgevers in de sector bos en natuur kunnen nemen om de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers op korte en op middellange termijn te bevorderen  te nemen zijn op de korte en middellange termijn.

Gerelateerd nieuws

Bos en Natuur
16 februari 2024

Groene persona’s: Effectieve leerstijlen voor medewerkers in de bos- en natuursector

In nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers heeft Groenpact vier verschillende werknemersprofielen opgesteld. Deze zogenoemde groene persona's geven inzicht in hoe medewerkers hun werk benaderen, wat hun kernwaarden zijn en hoe ze het beste leren en zich ontwikkelen. Inzicht in en toepassing van deze persona’s is daarmee van grote waarde voor werkgevers, werknemers en de sector als geheel.

Lees meer
Lees meer over Groene persona’s: Effectieve leerstijlen voor medewerkers in de bos- en natuursector
Bos en Natuur
26 januari 2024

Onderzoek in de bos- en natuursector ter bevordering van veilig en gezond werken

In 2023 is onderzoek gedaan naar 'zwaar werk' in de sector, specifiek voor de functies houtzagers en machinisten in de bosbouw, en boa's bij natuurbeheerorganisaties. De resultaten worden door sociale partners Bos en Natuur uitgewerkt in een concreet plan van aanpak ter bevordering van veilig en gezond werken in de sector.  

Lees meer
Lees meer over Onderzoek in de bos- en natuursector ter bevordering van veilig en gezond werken
Algemeen
24 januari 2024

Hoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024!

Het aantrekken en behouden van de juiste werknemers is een grote uitdaging. Colland Arbeidsmarkt zet zich samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in voor een effectief en actief arbeidsmarktbeleid om hiermee aan de slag te gaan. Om de juiste inzichten te verkrijgen, voert het bestuur Colland Arbeidsmarkt tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder bedrijven in de agrarische en groene sectoren.

Lees meer
Lees meer over Hoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024!