Nieuwe versie cao Open Teelten

Vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon is de cao Open Teelten per 1 januari 2024 tussentijds aangepast. Binnen de cao is geen verhoging van de feitelijke lonen afgesproken, maar verhoging van de wettelijk minimumlonen zorgt ervoor dat een aantal loonschalen zijn aangepast, omdat deze anders onder het wettelijk minimumloon zouden vallen. De aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd in de nieuwe versie van het cao-boekje Open Teelten.

Klik hier om de nieuwe versie te downloaden

Over de cao Open Teelten
De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder Open Teelten wordt verstaan:

Plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of plastic. Hieronder valt ook de teelt en vermeerdering die onder glas plaatsvindt in de boomkwekerij;
Alle (groot-)handelsactiviteiten in de boomkwekerij.

De cao geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.